วงสนทนาว่าด้วยอดีตปัจจุบันและอนาคต ของ "บทเพลงเพื่อชีวิตสร้างสรรค์"


บทเพลงเป็นการผสนผสานกันระหว่าง ถ้อยคำและดนตรี ที่ทำให้ความคิดและความรู้สึกที่อยู่ในถ้อยคำและบทกวีที่เป็นส่วนของเนื้อเพลง ผสานเข้ากับอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในท่วงทำนองและดนตรี บทเพลงจึงเป็นรูปแบบของสื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้คน

"บทเพลงเพื่อชีวิตสร้างสรรค์" คือบทเพลงที่กระตุ้น ชี้ชวน ให้ผู้ฟังได้เห็นมุมมองที่แตกต่างของชีวิต และชี้ทางให้เห็นความเป็นไปได้ในการใช้ชีวิต ในลักษณะที่มีคุณค่าต่อผู้อื่น

บทเพลงเหล่านี้เกิดขึ้นในบริบทเฉพาะและมีการนำมาใช้ต่อ ๆ กัน การสนทนา ที่เป็นการศึกษาตีความ เป็นมุมมองของผู้เชียน
ซึ่งมองประวัติศาสต์ในลักษณะความต่อเนื่องของกระแสความคิดมากกว่า การใช้กรอบของเวลามาเป็นตัวกำหนด


หมายเหตุ ข้อเขียนเหล่านี้จะมีการแก้ไข้หรือเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ วันที่ล่าสุดที่มีการแก้ไขจะระบุไว้ด้านล่างสุดของแต่ละหน้า

ผู้ร่วมวง
สลึงเสวนา...ว่าด้วยบทเพลงกับชีวิตที่สร้างสรรค์
วิรุฬ ลิ้มสวาท
บุหงา (เขือรัมย์) ลิ้มสวาท

เริ่มวงเสวนา พฤศจิกายน 2555
เริ่มต้นแนวคิด กันยายน 2541

Last Updated: 5/12/2012 Created: 28/11/2012